rchitects

За нас   Проекти   Пасивни сгради   Енергийна ефективност   Награди   Основни въпроси  Контакти

/ основни въпроси

Въпрос:  Какви документи са необходими за стартиране на инвестиционния проект?

 

Необходимите документи за начало на инвестиционнния проект са:

· Скица на парцела

· Виза за проектиране

· Предварителен договор с електроразпределително дружество

· Изходни данни от дружество за водоснабдяване и канализация

· Геодезическо заснемане

· Геоложки доклад


1. Скица за недвижим имот

Представлява извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ. Скицата се издава от техническа служба или от гишетата за обслужване на населението в местната община и отнема до 15 дни в зависимост от вида на услугата. Таксите се определят от общините.

Необходими документи за издаването на скица:

-заявление по образец;
-копие от документ за собственост.


2. Виза за проектиране

Представлява извадка от действащ подробен устройствен план, с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки.  Във визата са нанесени  са допустимите линии на застрояване и задължителните отстояния от съседните имоти, указани са техническите параметри на застрояване - допустими височини, плътност, интензивност , озеленяване и др. За издаване на виза за проектиране е необходимо имотът да представлява УПИ (урегулиран поземлен имот).  Ако имотът представлява поземлен имот (ПИ), то е необходимо да се предприемат  действия за урегулирането му.

Визата за проектиране е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на електроразпределение, водоснабдяване, канализация и др.

Визата се издава от общинските администрации в срок до 15 дни в зависимост от вида на услугата.  

Необходими документи за издаването на виза за проектиране:

-заявление по образец;
-копие от документ за собственост;
-скица на недвижимия имот;
-мотивирано предложение - изисква
се от повечето общини, като можем да съдействаме за изготвянето му.

Скицата и визата имат срок на валидност след издаването - 6 месеца. За удължаването на този срок скицата и визата могат да бъдат заверени в съответната дирекция „кадастър” към общината. 

 

3. Предварителен договор със съответното електроразпределително дружество 

Необходимо е да се сключи предварителен договор за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа с регионалното ЕРП. Документът се нарича "Проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа". За изготвянето му е  необходимо да се  предостави информация за предполагаемата инсталирана мощност и типа на електрозахранването – монофазно или трифазно (консултирайте се с проектанта).

Електроразпределителното дружеството определя техническите параметри на бъдещото присъединяване: предоставяна мощност, категория по осигуреност на електроснабдяването, брой на фазите в мястото на присъединяването, точка на мерене на консумираната електроенергия.

Срокът за подписване на договора е до 30 работни дни. Таксите се определят от съответното ЕРП.  Необходими документи:
- заявление по образец;
- виза за проектиране или одобрен от съответната община Подробен устройствен план ( по чл.140 и чл. 150 от ЗУТ) и заповед, че е влязъл в сила;
- документ
за собственост.


4. „ Изходни данни за проектиране на обект” от регионалното дружество „Водоснабдяване и канализация” 

Регионалното ВИК дружество предоставя необходимите данни за присъединяване на новопроектираната сграда към съществуващите ВИК системи. Ако в населеното място няма изградена канализационна система, то е необходимо в изготвяния технически проект да залегне проектиране и изграждане на необходимите пречиствателни съоръжения за отходна вода.

Необходимото време за изготвяне на предварителния договор е 30 работни дни. Необходимите документи са издаването му са:
- заявление по образец;
- виза за проектиране с нанесен подземен кадастър (където има такъв);
- документ, удостоверяващ собствеността  или правата на владеене на имота.

 

5. Геодезическо заснемане на парцела – служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота. Измерват се границите, нанася се денивелацията на терена, съществуващи дървета и сгради. Измерването и отлагането му в дигитален вид отнема до две седмици. Можем да съдействаме за изготвянето му.

 

6. Геоложки доклад – описва геоложките и хидрогеоложките характеристики на терена. Отнема до три седмици. Можем да съдействаме за изготвянето му.

Солер архитекти , Проектиране на нискоенергийни и пасивни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт Пасивна къща от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, Първа сертифицирана пасивна сграда от Института Пасивна къща , Дармщадт, Германия, пасивна  къща, пасивна сграда, пасивна детска градина, първа сертифицирана пасивна сграда в България, сертифицирани проектанти , Солер архитекти

за нас, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипроекти, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградипасивна къща, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградинагради, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиграфичен дизайн, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиконтакти, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградиенергийна ефективност, пасивни и нискоенергийни сгради, солер архитекти, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сградисолер архитекти, пасивни и нискоенергийни сгради, сертифицирани проектанти по стандарт "Пасивна къща", специалисти нискоенергийни и пасивни сгради